Standpunten

Zoeken

Als we de kans krijgen willen we…..

Voor de komende vier jaar hebben wij als PvdA veel nieuwe ideeën, we hebben ons verkiezingsprogramma niet voor niet de titel betrouwbaar vernieuwend meegegeven. In het kort komt het hier op neer;

Lees verder

Beschermd wonen

• Begeleid wonen in de breedste zin van het woord, dus zowel lichte vormen als zware vormen integreren en mogelijk maken binnen de nieuwe plannen van de ouderenzorg, waarbij alle mogelijkheden van PGB tot thuiszorg ,mantelzorg en professionele begeleiding moeten worden meegenomen.

Lees verder

Bestuur

Opnieuw een college vormen met drie (parttime) wethouders waardoor een stabieler bestuur mogelijk wordt en besluiten meer draagkracht krijgen binnen de raad. Als raad besluiten nemen op basis van je eigen beleid, niet per geval besluiten maar indien nodig het beleid aanpassen, zodat regels gelden voor iedereen en er niet per geval ad-hoc wordt besloten

Lees verder

Betrouwbaar bestuur met gelijke regels voor iedereen

• Als raad besluiten nemen op basis van je eigen beleid, niet per geval besluiten maar indien nodig het beleid aanpassen, zodat regels gelden voor iedereen en er niet per geval ad-hoc wordt besloten. • Behoorlijk bestuur hoog in het vaandel houden, zodat niemand hoeft te twijfelen aan de zelfstandigheid van Ameland en de integriteit van het bestuur. • Burgers betrekken bij besluiten met een grote maatschappelijke impact door de dorpsbelangen hierbij (nog) meer te betrekken en informatieavonden te houden.

Lees verder

Cliëntenraad sociaal domein

Zo snel mogelijk een brede cliëntenraad sociaal domein in het leven roepen en deze te ondersteunen vanuit de gemeente. Zodat gezamenlijk daadwerkelijk te achterhalen hoe de vlag er bij hangt als het gaat om zorgvoorzieningen vanuit de WMO

Lees verder

Creëren van een gevarieerde arbeidsmarkt

Recreatie en toerisme zorgen voor werkgelegenheid, zowel direct als indirect heeft bijna iedereen zijn of haar werk en inkomen hieraan te danken. Dit maakt echter ook dat we kwetsbaar zijn. Naast de recreatie- en horecabranche zal er dan ook moeten worden ingezet op andere mogelijkheden voor werk. Kleinschalige eilander initiatieven, duurzame innovatieve ideeën en digitalisering moeten dan ook de komende jaren worden gestimuleerd en ondersteund. Willen we jongeren en jonge gezinnen binden aan ons eiland en hiermee de vergrijzing tegengaan, dan zullen we moeten meedenken en moeten faciliteren op het gebied van alternatieve vormen van arbeid.

Lees verder

Cultuur

Cultuur inspireert, verbindt en zet aan tot nadenken, daarmee is het van grote waarde voor de samenleving. Kunst en cultuur zijn uitingen van onze identiteit. Het gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan, over onze drijfveren en onze dromen.

Lees verder

Gemeentelijk sociaal beleid

De PvdA Ameland zal ook de komende jaren blijven hameren op het sociale gezicht van de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het Sociale Domein en wij willen dan ook dat de gemeente deze verantwoordelijk blijft nemen, in de breedste zin van het woord. We zullen ons inzetten voor een goed sociaal, rechtvaardig maar consequent beleid. Hierbij hoeft niemand buiten de boot te vallen, maar wie kan werken, zal worden gestimuleerd om deel te nemen aan het arbeidsproces. Daarnaast zullen wij ons, nu de economie in de lift zit, hard maken voor een verruiming van het minimabeleid.

Lees verder

kunst

Kunst is één van de middelen om de eigen identiteit van Ameland onder de aandacht te brengen. Al in de 19e eeuw kwamen er kunstenaars naar Ameland om het licht en het landschap te vangen in hun schilderijen en tegelijkertijd te genieten van de rust en de ruimte

Lees verder

Landbouw

Nieuw beleid maken om verbouw van alternatieve gewassen waar mogelijk te stimuleren en hiervoor ondersteuning vragen bij de provincie De Amelander boeren hier nauw bij betrekken

Lees verder

leefbaarheid

De grens aan het aantal toeristische bedden is definitief bereikt. Dit is geen boekhoudkundige conclusie of kille interpretatie van cijfers, maar een gevolg van het alom gesignaleerde gevoel onder bewoners en toerist dat de druk op het landschap en natuur, de ruimtelijke kernwaarden, de infrastructuur en het sociale leven niet nóg hoger mag worden, omdat het eiland anders zijn aantrekkelijkheid verliest

Lees verder

Natuur

De PvdA Ameland wil met behoud van onze natuurlijke waarden een goede balans bereiken tussen bewoners, gebruikers en derden. Tenslotte hebben we allemaal maar één doel…… Kunnen blijven leven en genieten in en met onze natuur, met behoud van de zo belangrijke Amelander gebruiken en tradities!!

Lees verder

Onderwijs

Alle kinderen hebben recht op kwalitatief goed onderwijs dat hun voorbereidt op de maatschappij van morgen. Dat betekent dat alles in het werk moet worden gesteld om zowel het basis- als ook het voortgezet onderwijs het predicaat innovatief en excellent te laten krijgen.

Lees verder

Sport

Sport verbroedert. Sport is niet alleen goed voor de gezondheid, maar leert jongeren ook spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden. Sportverenigingen vormen een bindende factor in de samenleving. Voldoende en veilig sporten houdt mensen fitter en gezonder. Genoeg redenen dus om diverse vormen van sport te faciliteren en te stimuleren.

Lees verder

Toerisme en recreatie

Nog meer zal Ameland zich met haar eigen identiteit dienen te onderscheiden, het eigen Amelands product in de breedste zin zal hierbij een duidelijke en belangrijke rol moeten spelen. Er moet meer aandacht worden besteed aan het ontwikkelen van zorgtoerisme.

Lees verder

Veerverbinding

De veerverbinding tussen Holwerd en Nes moet voor nu en in de toekomst op orde zijn zodat er sprake is van een veilige en betrouwbare verbinding, waarbij het maatschappelijke belang prevaleert boven het natuur belang.

Lees verder

Vind een evenwichtige balans tussen economisch gewin en leefbaarheid

Het toerisme is de kurk waar de Amelander economie op drijft. Wel constateren we dat de druk op het eiland en de bevolking door de steeds toenemende drukte toeneemt. De kunst zal de komende jaren dan ook zijn een evenwichtige balans te vinden tussen het economisch gewin en de leefbaarheid. .

Lees verder

Water

Water is onze eerste levensbehoefte, we moeten er dus zuinig mee om gaan. Water kan ook levensbedreigend zijn, op een eiland met alleen maar water om je heen moet een gewaarschuwd mens voor twee tellen.

Lees verder

Werkgelegenheid

Tussen nu en tien jaar een gevarieerdere arbeidsmarkt realiseren door ruimte te geven aan nieuwe innovatieve initiatieven die passen binnen de eilander gemeenschap. Hierbij valt te denken aan kleine werkplaatsen waar middels 3D scanners producten worden gemaakt, gezamenlijke kantoor/werkruimtes voor ZZPérs en hier locaties middels beleid voor aan te wijzen, (nog) meer inzetten op het Amelands product en als gemeente bij initiatieven positief mee te denken.

Lees verder

Wonen

Ameland heeft gelukkig nog de beschikking over een Gemeentelijk woningbedrijf. Gelukkig, omdat we hiermee zelf kunnen bepalen wat we doen en hoe we het doen als het om onze permanente huurwoningen gaat. Alleen zijn we dit schijnbaar de laatste jaren vergeten.

Lees verder

Zorg

Willen we een leefbaar eiland, dan zal onze zorg op orde moeten zijn. Het rapport "Een leven lang op Ameland" is wat de PvdA Ameland betreft een goede leidraad. Samenwerking van de zorgaanbieders Het Friese land de Kwadrant groep in één organisatie is hierbij onontbeerlijk. Daarnaast moet de huisvesting van de zorg in bezit zijn van de Gemeente, zodat er zekerheid op dit gebied altijd gewaarborgd is

Lees verder