Zorg

Willen we een leefbaar eiland, dan zal onze zorg op orde moeten zijn. Het rapport "Een leven lang op Ameland" is wat de PvdA Ameland betreft een goede leidraad. Samenwerking van de zorgaanbieders Het Friese land de Kwadrant groep in één organisatie is hierbij onontbeerlijk. Daarnaast moet de huisvesting van de zorg in bezit zijn van de Gemeente, zodat er zekerheid op dit gebied altijd gewaarborgd is

• Wie wil moet een levenlang op Ameland kunnen blijven wonen. Oud en jong, lichte zorg of zware zorg.
• De zorg moet worden aangeboden door één organisatie waarbij gebouw en grond eigendom zijn van de gemeente Ameland
• De Zorg Coöperatie Ameland moet nadrukkelijk betrokken worden bij alle zorgplannen
• Samenwerking tussen de diverse partijen zoals huisartsen, zorgaanbieders, fysiotherapeuten, tandartsen is noodzakelijk
• Creatief en flexibel omgaan met het combineren van wonen en zorg en hier beleid voor ontwikkelen.

Alle Friese gemeenten hebben tezamen het beleid en de uitgangspunten voor de inzet van de Wmo-voorziening beschermd wonen opgesteld. Daarom kent Ameland Beleidsregels Wmo inzake opvang en beschermd wonen. Uitgangspunten hierbij zijn volgens onze eigen beleidsregels dat invulling van beschermd wonen voor nieuwe cliënten bestaat uit het aanbieden van een omgeving die ‘bescherming’ biedt aan de cliënt en waar nodig zijn omgeving. Tevens betekent dit o.a. dat er een geclusterde setting is, dat wil zeggen dat er meerdere cliënten (minimaal 3) op maximaal 100 meter van elkaar wonen met de mogelijkheid om van een gezamenlijke ruimte gebruik te maken, dat er de mogelijkheid is om niet planbare zorg te leveren, binnen afzienbare tijd (snelle respons) en 24 uur per dag en er meerdere contactmomenten op een dag zijn. Echter aan het gestelde in de “Beleidsregels Wmo inzake opvang en beschermd wonen” is de afgelopen jaren nooit uitvoering gegeven. Dit moet de komende jaren z.s.m. worden gerealiseerd.

• Begeleid wonen in de breedste zin van het woord, dus zowel lichte vormen als zware vormen integreren en mogelijk maken binnen de nieuwe plannen van de ouderenzorg, waarbij alle mogelijkheden van PGB tot thuiszorg ,mantelzorg en professionele begeleiding moeten worden meegenomen.

Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten om de positie van mantelzorgers en vrijwilligers te versterken, mantelzorg en vrijwilligerswerk te verlichten en informele en formele ondersteuning en zorg beter te verbinden.

• Meer informatie avonden, ontmoetingsmiddagen en uitjes organiseren voor mantelzorgers.
• De mantelzorgers op Ameland in kaart brengen en in persoonlijke gesprekken kijken hoe de gemeente hun taken kan verlichten en hoe de gemeente Ameland actief in en bij kan springen.
• Beleid maken voor brede ondersteuning van mantelzorg en hier financiën voor reserveren.