Onderwijs

Alle kinderen hebben recht op kwalitatief goed onderwijs dat hun voorbereidt op de maatschappij van morgen. Dat betekent dat alles in het werk moet worden gesteld om zowel het basis- als ook het voortgezet onderwijs het predicaat innovatief en excellent te laten krijgen.

Kleinschaligheid heeft voordelen, maar de voordelen van samenwerken zijn vele malen groter. Daarom moet er breed onderzoek komen naar de manier waarop het onderwijs op Ameland onderscheidend kan worden. Ontwikkelingen op kleine eilanden als Vlieland en Schiermonnikoog leren ons dat kleine organisaties als die op de Waddeneilanden risico’s lopen. Willen we de regie in eigen hand houden dan moete we proactief handelen.
Onze leerlingen, de volwassenen van de toekomst, verdienen het beste onderwijs. De bestuurders van nu moeten besluiten nemen die de kwaliteit van het onderwijs (nog) meer verbetert en dusdanig innovatief is dat het een voorbeeld voor anderen zal zijn. Daarvoor zal men bereid moeten zijn verder te kijken dan tot dusver.

Wat is daar voor de Partij van de Arbeid voor nodig?
1. Onderzoek naar alle mogelijke samenwerkingsvormen op het eiland, op de Wadden en in de regio noord Friesland met als doel: Hoe kunnen we de kwaliteit van onderwijs verbeteren en daarna op niveau houden.
2. Na het eerdergenoemde onderzoek kijken welke huisvesting gewenst is, passend bij de doelen. Daarin moet breder gekeken worden dan alleen het onderwijs, maar is ook een rol voor sociaal cultureel werk, voor- en naschoolse opvang, peuterspeelzalen enz.
3. Een actief onderwijsbeleid door de gemeente. Daarin zou het organiseren van activiteiten als een provinciale/landelijke onderwijsdag o.i.d. uitstekend passen.
4. In het kader van Passend Onderwijs steun voor kinderen die al op jonge leeftijd speciaal onderwijs moeten volgen. Als het ondanks de nodige steun niet mogelijk is om deze kinderen op Ameland onderwijs te laten volgen, er voor zorgen dat vervoer geen belemmering zal zijn.
5. Goede contacten met het bedrijfsleven om kinderen stages te laten lopen.