Als we de kans krijgen willen we…..

Voor de komende vier jaar hebben wij als PvdA veel nieuwe ideeën, we hebben ons verkiezingsprogramma niet voor niet de titel betrouwbaar vernieuwend meegegeven. In het kort komt het hier op neer;

Voor meer over ons klik hier

Nieuw beleid waarin we creatief en praktisch omgaan met bouwen en wonen, door beleid te maken voor nieuwe woonvormen zoals bijvoorbeeld variahuizen, twee-gezinswoningen, Tiny-Houses en kangoeroewoningen. (Bijvoorbeeld twee gezinnen op één adres/ appartement achter bestaande woning voor combinatie wonen ouders-kinderen, grote eengezinswoning geschikt maken voor twee stellen om in te wonen)

Begeleid wonen in de breedste zin van het woord, dus zowel lichte vormen als zware vormen integreren en mogelijk maken binnen de nieuwe plannen van de ouderenzorg, waarbij alle mogelijkheden van PGB tot thuiszorg ,mantelzorg en professionele begeleiding moeten worden meegenomen.

Zo snel mogelijk een brede cliëntenraad sociaal domein in het leven roepen en deze te ondersteunen vanuit de gemeente. Zodat gezamenlijk daadwerkelijk te achterhalen hoe de vlag er bij hangt als het gaat om zorgvoorzieningen vanuit de WMO. De komende jaren periodiek informatie avonden houden waarin zorg centraal staat en waar burgers (nog) beter worden geïnformeerd over het aanbod en de mogelijkheden en onmogelijkheden. De ZCA zou hier ook een goede rol bij kunnen vervullen.

Tussen nu en tien jaar een gevarieerdere arbeidsmarkt realiseren door ruimte te geven aan nieuwe innovatieve initiatieven die passen binnen de eilander gemeenschap. Hierbij valt te denken aan kleine werkplaatsen waar middels 3D scanners producten worden gemaakt, gezamenlijke kantoor/werkruimtes voor ZZPérs en hier locaties middels beleid voor aan te wijzen, (nog) meer inzetten op het Amelands product en als gemeente bij initiatieven positief mee te denken.
Snelle Wifi en moderne communicatiemiddelen zijn hierbij onontbeerlijk.

Behoorlijk bestuur hoog in het vaandel houden, zodat niemand hoeft te twijfelen aan het zelfstandigheid van Ameland en de integriteit van het bestuur.
Burgers betrekken bij besluiten met een grote maatschappelijke impact door de dorpsbelangen hierbij (nog) meer te betrekken en informatieavonden te houden.

Leerlingen vervoer voor die kinderen (in de breedste zin van het woord )die op Ameland geen gepast onderwijs kunnen volgen. Zodat naast kinderen die bijzonder onderwijs nodig hebben, ook hoogbegaafde leerlingen de kans krijgen om onderwijs te volgen dat bij hen past.

De veerverbinding tussen Holwerd en Nes moet voor nu en in de toekomst op orde zijn zodat er sprake is van een veilige en betrouwbare verbinding, waarbij het maatschappelijke belang prevaleert boven het natuur belang.
Er moet een betrouwbare dienstregeling komen en mogelijke vertragingen worden adequaat opgelost.

Geen verdere uitbreiding van recreatieve onderkomens, kwalitatieve aanpassingen moeten wel mogelijk blijven. Uitzondering wordt gemaakt voor een Wellnesscentrum met hotelbedden (ca. 100) en een gepaste uitbreiding van Klein Vaarwater

In overleg met Provincie en vervoerder busverbindingen aanbieden waarbij bezoekers vanaf opstapplaatsen aan de wal met bussen direct vervoerd worden naar hun vakantieadres

Hemelwater afkoppelen van de rioleringen, vergroening van tuinen, particuliere initiatieven hiertoe stimuleren d.m.v. een klimaatsubsidie

De jeugd op speelse en interactieve wijze kennis laten maken met de rijke historie van kunst op Ameland en hier het sociaal cultureel werk, de scholen en de musea bij betrekken. Het heemkunde programma .”Op avontuur op Ameland” op de Amelander scholen zou hiervoor een goede basis kunnen zijn.

Naast de kunstmaand Ameland een speciale “kinder-kunst-week” te organiseren en hierbij samenwerking te zoeken met diverse partijen.

Meer informatie over wat we willen?  Ga hier naar onze gegevens PvdA Ameland