Gemeentelijk sociaal beleid

De PvdA Ameland zal ook de komende jaren blijven hameren op het sociale gezicht van de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het Sociale Domein en wij willen dan ook dat de gemeente deze verantwoordelijk blijft nemen, in de breedste zin van het woord. We zullen ons inzetten voor een goed sociaal, rechtvaardig maar consequent beleid. Hierbij hoeft niemand buiten de boot te vallen, maar wie kan werken, zal worden gestimuleerd om deel te nemen aan het arbeidsproces. Daarnaast zullen wij ons, nu de economie in de lift zit, hard maken voor een verruiming van het minimabeleid.

• Alle regelgeving, tegemoetkomingen en kwijtscheldingen eenvoudig, helder , overzichtelijk en goed toegankelijk te maken voor alle inwoners
• Toegang tot sport en sociale activiteiten laagdrempelig houden
• Structureel gemeentelijk beleid formuleren m.b.t. kwijtschelding gemeentelijke belastingen om te zorgen voor een regeling die goed en duidelijk is en die vooral tijdig met onze inwoners gedeeld wordt.
• Kijken naar meer mogelijkheden voor ondersteuning binnen het sociaal domein voor de groep jongeren die aan de wal studeren en tussentijdse schoolverlaters die gezien hun leeftijd buiten het zicht van de gemeente vallen middels projecten betrekken bij beleid en stimuleren om (bij)scholing te volgen.
• Middels de participatiewet meer financiële middelen te genereren voor jaarbetrekkingen en de Amelander werkgevers hier (nog) nauwer bij te betrekken.

• Om in de uitvoering van verschillende Wmo voorzieningen echt maatwerk te kunnen bieden, heeft de gemeente de afgelopen jaren aangegeven niet te veel gebonden te willen zijn aan allerlei regels. Daarom heeft Ameland niet apart per Wmo voorziening beleidsregels opgesteld.

Voor de komende jaren moet dat veranderen en moeten er in het verlengde van de Wmo verordening beleidsregels op hoofdlijnen worden beschreven om willekeur te voorkomen.