Creëren van een gevarieerde arbeidsmarkt

Recreatie en toerisme zorgen voor werkgelegenheid, zowel direct als indirect heeft bijna iedereen zijn of haar werk en inkomen hieraan te danken. Dit maakt echter ook dat we kwetsbaar zijn. Naast de recreatie- en horecabranche zal er dan ook moeten worden ingezet op andere mogelijkheden voor werk. Kleinschalige eilander initiatieven, duurzame innovatieve ideeën en digitalisering moeten dan ook de komende jaren worden gestimuleerd en ondersteund. Willen we jongeren en jonge gezinnen binden aan ons eiland en hiermee de vergrijzing tegengaan, dan zullen we moeten meedenken en moeten faciliteren op het gebied van alternatieve vormen van arbeid.

Tussen nu en tien jaar een gevarieerdere arbeidsmarkt realiseren door ruimte te geven aan nieuwe innovatieve initiatieven die passen binnen de eilander gemeenschap. Hierbij valt te denken aan kleine werkplaatsen waar middels 3D scanners producten worden gemaakt, gezamenlijke kantoor/werkruimtes voor ZZPérs en hier locaties middels beleid voor aan te wijzen, (nog) meer inzetten op het Amelands product en als gemeente bij initiatieven positief mee te denken.
• Snelle Wifi en moderne communicatiemiddelen zijn hierbij onontbeerlijk.
• Door (nog) meer in te zetten op duurzame energie, vervoer en wonen kunnen banen worden gegenereerd. (elektrisch vervoer, zonneauto’s , nieuwe vormen van energieopwekking, etc.)
• Ondersteuning van kleine zelfstandigen en ZZP-ers en gemeentelijke regelgeving voor hen zo veel mogelijk te vereenvoudigen.