Cliëntenraad sociaal domein

Zo snel mogelijk een brede cliëntenraad sociaal domein in het leven roepen en deze te ondersteunen vanuit de gemeente. Zodat gezamenlijk daadwerkelijk te achterhalen hoe de vlag er bij hangt als het gaat om zorgvoorzieningen vanuit de WMO

Volgens Den Haag hebben gemeenten met de verschillende decentralisaties een bredere en volledige verantwoordelijkheid voor het sociale domein. Dit stelt gemeenten in staat verbindingen te leggen in het beleid, in het ondersteuningsaanbod en individueel maatwerk te leveren. Het is aan gemeenteraden om binnen de wettelijke kaders uitwerking te geven aan het lokale beleid in het gemeentelijke beleidsplan en de gemeentelijke verordening. In de toelichting op de wet is de verwachting geformuleerd dat gemeenteraden inwoners actief betrekken bij de totstandkoming van het gemeentelijke beleid en ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Tijd om nu hier daadwerkelijk vorm aan te gaan geven. Iets waar we al langer om hebben gevraagd en wat nog steeds niet gebeurd. Daar gaan we wat aan doen.