Bestuur

Opnieuw een college vormen met drie (parttime) wethouders waardoor een stabieler bestuur mogelijk wordt en besluiten meer draagkracht krijgen binnen de raad. Als raad besluiten nemen op basis van je eigen beleid, niet per geval besluiten maar indien nodig het beleid aanpassen, zodat regels gelden voor iedereen en er niet per geval ad-hoc wordt besloten

Gemeentes moeten groter en efficiënter en dus goedkoper wat betreft de rijksoverheid. De PvdA Ameland wil dat Ameland een zelfstandige gemeente is en blijft…….
Daarnaast worden gemeentes door het rijk gekort op hun financiële middelen, tegelijkertijd worden steeds meer taken en verantwoordelijkheden vanuit de overheid op het bordje van de gemeentes neergelegd.
De afgelopen periode is het Sociaal Domein overgegaan naar de gemeente, een hele klus, die weliswaar redelijk geslaagd te noemen is, maar waarvan de uitvoering veel energie en tijd heeft gekost.
In de komende jaren komt de nieuwe omgevingswet op de gemeentes af, ook deze overgang zal goed en gedegen moeten worden vormgegeven en ook dit zal de nodige energie en tijd kosten.
De inhoud van diverse portefeuilles binnen het college worden door deze extra taken die de gemeente krijgt toebedeeld zwaarder en omvangrijker. Het beheer van betreffende portefeuilles zal van het college meer tijd en aandacht vragen, maar kan niet ten koste gaan van alle overige taken. Als we een goed bestuurde zelfstandige gemeente willen zijn, zal er ook de komende periode op deze ontwikkelingen moeten worden ingespeeld.

• Behoorlijk bestuur hoog in het vaandel houden, zodat niemand hoeft te twijfelen aan het zelfstandigheid van Ameland en de integriteit van het bestuur.
• Burgers betrekken bij besluiten met een grote maatschappelijke impact door de dorpsbelangen hierbij (nog) meer te betrekken en informatieavonden te houden.