Beschermd wonen

• Begeleid wonen in de breedste zin van het woord, dus zowel lichte vormen als zware vormen integreren en mogelijk maken binnen de nieuwe plannen van de ouderenzorg, waarbij alle mogelijkheden van PGB tot thuiszorg ,mantelzorg en professionele begeleiding moeten worden meegenomen.

Alle Friese gemeenten hebben tezamen het beleid en de uitgangspunten voor de inzet van de Wmo-voorziening beschermd wonen opgesteld. Daarom kent Ameland Beleidsregels Wmo inzake opvang en beschermd wonen. Uitgangspunten hierbij zijn volgens onze eigen beleidsregels dat invulling van beschermd wonen voor nieuwe cliënten bestaat uit het aanbieden van een omgeving die ‘bescherming’ biedt aan de cliënt en waar nodig zijn omgeving. Tevens betekent dit o.a. dat er een geclusterde setting is, dat wil zeggen dat er meerdere cliënten (minimaal 3) op maximaal 100 meter van elkaar wonen met de mogelijkheid om van een gezamenlijke ruimte gebruik te maken, dat er de mogelijkheid is om niet planbare zorg te leveren, binnen afzienbare tijd (snelle respons) en 24 uur per dag en er meerdere contactmomenten op een dag zijn. Echter aan het gestelde in de “Beleidsregels Wmo inzake opvang en beschermd wonen” is de afgelopen jaren nooit uitvoering gegeven. Dit moet de komende jaren z.s.m. worden gerealiseerd.